Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2013

qvar

Ostatni Dzwonek

Świetny film! Obejrzałem głównie z powodu genialnego wykonania "A my nie chcemy uciekać stąd" Przemysława Gintrowskiego i twierdzę, że było warto. Film obrazuje młode pokolenie na przełomie roku '89, problemy i realia jakie wtedy panowały oraz próby jakie podejmowali młodzi ludzie aby to zmienić.
Tags: movie

February 14 2013

qvar
Play fullscreen
hm....
Tags: movie toon

February 10 2013

qvar
Play fullscreen
magia.
Tags: movie toon

January 28 2013

qvar
3950 1685 500
Tags: movie
Reposted fromDavyJones DavyJones viatrikk trikk

January 20 2013

qvar
7889 9b2a
Big Bang Theory Intro - frame by frame
Tags: movie
Reposted fromSeventh Seventh viaaleksandrrra aleksandrrra

December 30 2012

qvar

anime hobbit

Tags: misc movie
Reposted fromwulfy wulfy viaRevv Revv

November 10 2012

qvar
Tags: movie
Reposted fromcarly carly viaaleksandrrra aleksandrrra

October 24 2012

qvar
Play fullscreen
Mocne...
Tags: misc movie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl